הסרת פרסום
הפוך לדף הבית
כניסה
שלום אורח
תנאים כלליים לשימוש באתר
1. המלל הכלול באתר, כהגדרתו להלן, ו/או בתנאי שימוש אלה מנוסח לעיתים בלשון זכר, אך זאת מטעמי נוחות בלבד הואיל וההפניה הנה לגברים ולנשים כאחד.
2. חברת זזים אינטרנט בע"מ (להלן: "החברה"), היא המפעילה והבעלים של אתר אינטרנט זה (www.zazim.co.il) (להלן: "האתר"). על מנת ללמוד עוד על האתר ועל תכניו, ולקבל מידע חשוב נוסף שעשוי לשרת אותך, הנך מוזמן בזה לעיין בתשובות לשאלות נפוצות באתר.
3. מטרתם של תנאים כלליים אלה, המפורטים להלן, הנה להסדיר את היחסים המשפטיים שבין החברה לבין גולשי האתר ו/או המשתמשים בשירותיו (להלן ביחד: "המשתמש/ים" או "הגולש/ים"). המשתמש באתר מסכים בזה, כי השימוש אותו הוא עושה באתר הנו בכפוף לאמור בתנאי השימוש המפורטים להלן, כאשר עצם הגלישה ו/או השימוש בשירותי האתר מהווים הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה.
4. זכויותיה הקנייניות של החברה באתר ובכל הכלול בו הנן כאמור בהוראות חוק זכות יוצרים, התשס"ח - 2007 ובכל דין רלבנטי אחר. מבלי לגרוע מכך, כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בתוכנו, בעיצובו, בסיווג, בסידור ובהצגה של המידע הכלול בו (להלן ביחד: התוכן"), שייכים לחברה, אלא אם צוין במפורש אחרת. אין לעשות שימוש ו/או להעתיק ו/או לפרסם את התוכן ללא הסכמתה המפורשת של החברה, למעט לצרכיו הפרטיים של המשתמש, להבדיל משימוש מסחרי.
5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע, בכל עת ומבלי ליתן הודעה מראש, כל תנאי מתנאי השימוש האמורים. כמו-כן שומרת החברה לעצמה את הזכות לעשות שינויים בתוכן, במידע ובשירותים הכלולים באתר בכל עת ומבלי ליתן על כך הודעה מראש.
6. בגדרו של האתר מוצג מידע הנאסף ממקורות רבים ומגוונים. המידע עשוי לכלול אי-דיוקים ו/או טעויות אחרות. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי ו/או ערבה לטיבו של המידע ו/או למהימנותו ו/או לנכונותו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או לעדכניותו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא, וכל שימוש שיעשה במידע זה הנו באחריות המשתמש בלבד. אין בפרסום מידע כלשהו באתר כדי להוות המלצה כלשהי של החברה בקשר עמו, ללא יוצא מן הכלל.
7. כל פעולה אותה יבצע המשתמש כפועל יוצא מהשימוש באתר ו/או בהסתמכות על מידע שניתן בו הנה באחריותו בלבד. כל עסקה, בתמורה ו/או שלא בתמורה, שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש באתר, תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בה ובינם בלבד. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו צד לכל עסקה כאמור ולא ישאו באחריות כלשהי בגינה. בכלל זה, החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר ייגרם, ככל שייגרם, למשתמש, כפועל יוצא מהסתמכותו על מידע המופיע באתר. על אחריות המשתמשים ואחריותם בלבד לוודא את נכונות המידע עליו הם מעוניינים להסתמך באמצעות שימוש באמצעים מקובלים לרבות קבלת ייעוץ מתאים, לפי העניין.
8. החברה אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתר יהיו ללא הפרעות ו/או תקלות כלשהן, כי תקלות תתוקנה תוך פרק זמן סביראו בכלל וכי השירותים המסופקים על-ידה יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.
9. האתר מאפשר למשתמש להזין טקסטים ותכנים שונים, לרבות תמונות. המשתמש מתחייב בזה שלא להזין לאתר תכנים בלתי חוקיים ו/או מטעים ו/או שיש בהם משום פגיעה בזכויות קנייניות ואחרות ו/או הסתה, השמצה, הטרדה מינית, גזענות, לשון הרע, פגיעה בפרטיות ו/או הנושאים אופי אחר שיש בו כדי להזיק ו/או או לפגוע במאן דהוא. למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה, המשתמש בלבד יהא אחראי לתכנים שהוזנו על ידו לאתר והוא מתחייב לפצות את החברה, מייד עם דרישה ראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר עם אלה.
10. החברה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את ההרשאה לשימוש באתר לכל משתמש במקרים של הפרת דין כלשהו ו/או של תנאי השימוש באתר, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
11. החברה שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולעשות שימוש במידע אשר ייאסף על-ידה לצורך שיפור השירותים הניתנים באתר והפעלתו.
12. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.